SKU: 27327-V
White swirls on shades of violet background